2023 okt - Voorlopige versie herziening F-gassenverordening

In 2050 worden F-gassen helemaal uitgefaseerd. Om dit doel te behalen hebben onderhandelaars van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie een akkoord bereikt over de voorlopige tekst van de nieuwe F-gassenverordening.

F-gassen zijn gefluoreerde broeikasgassen en dragen bij aan de opwarming van de aarde. Ze kunnen tot 22.000 keer sterker zijn dan CO2 en worden daarom ook wel superbroeikasgassen genoemd. Ze breken echter de ozonlaag niet af.

Om de transitie naar milieuvriendelijkere alternatieven zoals natuurlijke koudemiddelen te bevorderen wordt het gebruik van F-gassen met een hoge GWP-waarde (Global Warming Potential – de mate waarmee het koudemiddel bijdraagt aan het broeikaseffect) langzaam, maar zeker gereduceerd. In onderstaand schema vindt u de voorlopige herziening F-gassenverordening terug.

 

Klik op het schema voor een grote versie!

Voor zover bekend is hebben we de meest belangrijke zaken voor u op een rij gezet. Uiteraard zullen de details later volgen als de tekst van de nieuwe verordening openbaar wordt gemaakt:

F-gasquota

  • 2050: complete uitfasering van de F-gassen. (Quotum nul.)
  • 2040: er wordt opnieuw bekeken in hoeverre F-gassen nog nodig zijn in de sectoren waarin ze dan nog worden gebruikt. Men zal o.a. rekening houden met technologische ontwikkelingen en beschikbaarheid van alternatieven.
  • Kosten van F-gassen van buiten de EU: 3 euro per ton CO2-equivalent, dit wordt geïndexeerd aan de hand van inflatie. Een deel van de opbrengsten zal worden gebruikt om de administratieve kosten van de implementatie van de F-gassenverordening te dekken, en de rest zal naar de algemene EU-begroting gaan.

Productverboden

  • 1-1-2027: Monobloc-warmtepompen en -airconditioning < 12 kW: Verbod op gebruik F-gassen met GWP > 150.
  • 1-1-2032: Monobloc-warmtepompen en -airconditioning < 12 kW: Verbod op gebruik alle F-gassen.
  • 1-1-2035: Split airco’s en warmtepompen: Verbod op gebruik alle F-gassen, zoals o.a. R32 en R410A.
     

Klik op het schema voor een grote versie!

In het voorlopig akkoord wordt ook verreist dat de lidstaten zorgen voor “effectieve, evenredige en afschrikkende sancties”, voor overtredingen van de regelgeving. Denk hierbij aan boetes, inbeslagname van producten, tijdelijke uitsluiting van producten of handelsverboden.

De energietransitie moet wel door blijven gaan. Daarom zijn er uitzonderingen voorzien in de voorlopige overeenkomst. Dit omvat de mogelijkheid om een ​​beperkt aantal extra quota CO2-equivalenten voor warmtepompen vrij te geven als het behalen van de doelen van REPowerEU in gevaar komen. REPowerEU is een plan van de Europese Commissie om burgers en bedrijven in de Unie te beschermen tegen energietekorten. Het plan moet ook Oekraïne ondersteunen door de Russische oorlogskas te verzwakken en de overgang naar schone energie versnellen. Als de F-gassenverordening dit plan in de wielen dreigt te rijden, kan de verordening dus worden versoepeld.

Certificering
De certificering voor het werken met F-gassen blijft in de nieuwe F-gassenverordening verplicht. Wat nu verandert is dat men volgens de nieuwe verordening ook gecertificeerd moet zijn voor het werken met HFO’s en natuurlijke koudemiddelen (koolwaterstoffen, CO2, ammoniak), onafhankelijk van de hoeveelheid koudemiddel. Details over precieze ingangsdatum worden pas binnenkort bekend.

Hercertificering
Anders dan in de huidige verordening wordt er in de nieuwe verordening een hercertificeringsplicht ingevoerd voor het werken met de hierboven genoemde koudemiddelen. Ook hier geldt dat de termijnen nog niet bekend zijn.

Voordat de nieuwe verordening ingaat, moet de tekst nog formeel worden goedgekeurd door middel van een plenaire stemming in het Europees Parlement op 15 januari 2024 en aansluitend door de Raad van Ministers. Als de tekst wordt goedgekeurd, moet deze eerst door beide partijen formeel worden aangenomen voordat het gepubliceerd wordt in het publicatieblad van de EU. Dan kan het pas in werking kan treden.

Uitleg begrippen

F-gassen: 
F-gassen zijn gefluoreerde broeikasgassen en dragen bij aan de opwarming van de aarde. Ze kunnen tot 22.000 keer sterker zijn dan CO2 en worden daarom ook wel superbroeikasgassen genoemd. Ze breken echter de ozonlaag niet af.

F-gassenverordening:
De F-gassenverordening verplicht bedrijven om rapportages te leveren over hun jaarlijkse productie, invoer, uitvoer en andere activiteiten met betrekking tot F-gassen. Naast HFK’s gaat het daarbij om CFK’s, perfluorkoolstoffen, zwavelhexafluoride, stikstoftrifluoride en chloorfluorkoolwaterstoffen.

GWP-waarde:
Dit staat voor Global Warming Potential. Het is een maatstaf die het opwarmingsvermogen van een broeikasgas aangeeft vergeleken met dat van koolstofdioxide (CO2). De GWP-waarde geeft dus weer hoe groot het negatief effect van een stof is op de opwarming van de Aarde. De GWP-waarde geeft het broeikaseffect van een koudemiddel aan, uitgedrukt in ‘equivalente kg CO₂’. De GWP-waarde van CO₂ is op 1,0 gesteld. Een koudemiddel als R410A, dat een GWP-waarde van 2.088 heeft, is dus een 2.088 keer zo sterk broeikasgas als CO₂.

Ton CO2-equivalent installatie = (kg x GWP) / 1000

F-gasquota:
Het F-gassen quotum heeft als doel de uitstoot van F-gassen te verminderen en de transitie naar milieuvriendelijkere alternatieven te bevorderen, zoals natuurlijke koudemiddelen. Deze zijn minder schadelijk zijn voor het milieu en hebben een lagere tot geen opwarmingspotentieel (GWP). De maatregelen zijn ingevoerd door de Europese Unie (EU) om het gebruik en uitstoot van F-gassen te verminderen. Het is een plafond op het totale gewicht aan F-gassen dat in een bepaalde periode op de markt mag worden gebracht of gebruikt worden.


Centercon staat voor u klaar om u te voorzien van het juiste advies en begeleiding en beschikt over een uitgebreid assortiment om samen met u de juiste koeloplossing bieden voor nu en in de toekomst!

Lees ook ons eerder verschenen artikel:

https://centercon.nl/nieuws/2022-jun-een-update-over-de-f-gassen-verordening-en-uitfasering

Bronnen:
Akkoord herziening F-gassenverordening - NVKL
Details emerge of proposed new F-gas rules - Cooling Post

U kunt ons voor al uw vragen bereiken via 010 258 11 21 of salesairco@centercon.nl.