2022 jun - Een update over de F-gassen verordening en uitfasering

In onderstaand artikel geven wij graag een update over de F-gassen verordening en de uitfasering van koudemiddelen met een hoge GWP-waarde. Ook besteden we extra aandacht aan de maatregelen met betrekking op de nieuwbouw van commerciële installaties. 

In een eerder verschenen publicatie Koudemiddelen, waar staan we nu? hebben we u geïnformeerd omtrent de toekomst en de uitfasering van de synthetische koudemiddelen middels de F-gassenverordening.

De gekende maatregelen
Om daadwerkelijk het gebruik terug te dringen, zijn een drietal maatregelen van kracht:

1. Productiebeperking: De totale hoeveelheid HFK-koudemiddelen die leveranciers nog mogen verkopen is vastgelegd in een quotum. Hoe hoger de GWP-waarde hoe groter het aandeel in het quotum. Het beschikbare quotum wordt ieder jaar kleiner. Van 100% in 2015 naar 21% in 2030. De EU-klimaatdoelstellingen zijn 55% CO2-reductie in 2030 en CO2-neutraliteit in 2050.

2. Gebruiksverbod: Installaties met koudemiddelen met een GWP-waarde van 2500 en hoger mogen vanaf 2020 enkel nog met geregenereerd of gerecycled koudemiddel bijgevuld worden. Vanaf 2030 is dit zelfs helemaal verboden.

3. Nieuwbouwverbod: Vanaf 2020 mogen geen installaties meer gebouwd worden met koudemiddelen met een GWP hoger dan 2500. Vanaf 2022 geldt dit voor alle HFK’s. Dat wil zeggen dat per 1 januari 2022 een verbod geldt op nieuwbouw van commerciële installaties voor (centrale) koelsystemen in detailhandel en horeca met een vermogen van 40 kW of meer, gevuld met een HFK met een GWP > 150.

We merken dat vooral dit laatste punt in de praktijk voor verwarring zorgt. Het verbod, dat dit jaar is ingegaan, geldt niet voor partijen zoals: tuinders en slachterijen. Dit omdat zij niet direct aan consumenten leveren. Het nieuwbouwverbod geldt wel voor koelsystemen in bijvoorbeeld: supermarkten, magazijnen en distributiecentra van supermarkten. Gelukkig gebruiken de meeste supermarkten op dit moment al voornamelijk CO2. Dit is gecheckt met de Europese Commissie. 


De officiële tekst van het verbod in de F-gassenverordening luidt:
“Koelsystemen met centraal opgestelde compressoren voor ‘commercieel gebruik’ met een nominale capaciteit van 40kW of meer, die gefluoreerde broeikasgassen met een GWP van 150 of meer bevatten of nodig hebben voor de werking ervan, met uitzondering van een primair koelcircuit van cascadesystemen waarin gefluoreerde broeikasgassen met een GWP van minder dan 1500 mogen worden gebruikt.” (Dus het primaire circuit van een cascadesysteem mag koudemiddel bevatten met GWP < 1500)

Commercieel gebruik’ is gedefinieerd als: gebruikt voor het opslaan, uitstallen of de distributie van producten in de detailhandel en catering die te koop zijn voor eindgebruikers.

Toevoeging bij de uitfasering van de koudemiddelen
Er is nogal eens onduidelijkheid over wat de precieze definitie is van ‘op de markt brengen’. Betreft het hier een nieuw systeem, een nieuwe compressor of het vervangen van een enkel onderdeel uit de installatie?

De NVKL heeft met de ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) een afspraak gemaakt over een werkbare interpretatie, totdat er vanuit de Europese Commissie (of de Europese rechter) uitsluitsel is. Zie hiervoor onderstaande tekst.

Verbod op de markt brengen; bijlage III uitleg verbod nummer 13b
De Europese F-gassen Verordening (nr. 517/2014) verbiedt in artikel 11, lid 1 om in bijlage III vermelde producten en apparatuur met ingang van de in die bijlage vastgestelde datum op de markt te brengen. Verbodsbepaling nummer 13 verbiedt om bepaalde koelsystemen voor commercieel gebruik sinds 1 januari 2022 nieuw op de markt te brengen.

Over de interpretatie van de verbodsbepaling of – en zo ja wanneer – bij vervanging van onderdelen in bestaande installaties dit ook gezien moet worden als ‘nieuw op de markt brengen’ is onduidelijkheid ontstaan. Het adviescomité met vertegenwoordigers van lidstaten heeft nog geen eensluidend advies kunnen geven aan de Europese Commissie over de gezamenlijke interpretatie.

Zolang deze onduidelijkheid bestaat, heeft Rijkswaterstaat in overleg met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een tijdelijke lijn opgesteld voor bepaling 13. Deze is geldig totdat er binnen de EU wel duidelijkheid is en hierover op deze website gecommuniceerd is.

  • Werkzaamheden ten behoeve van de werking van het systeem zoals ontworpen, vallen onder onderhoud/service. Dus vervangen van compressoren, etc.
  • In het geval van ontwerpveranderingen, is het 'nieuw op de markt brengen.' Hieronder vallen bijvoorbeeld het uitbreiden van het aantal koelcellen – en dus verdampers – en werken onder andere werkdrukken als gevolg van verandering van koudemiddel.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u ook terecht op:
IPLO website: Uitfaseren stoffen - Informatiepunt Leefomgeving
Infomil website: Uitfaseren stoffen - Kenniscentrum InfoMil

Wilt u een afspraak maken met één van onze accountmanagers? Bel naar 010 258 11 20 of stuur een mail naar sales@centercon.nl.